utorak, 19 April 2016 11:33

Upute za pisanje sažetaka

Upute za pisanje sažetaka
 Sažetci se pišu na jednom od službenih jezika BiH. Sažeci se izrađuju u formatu Microsoft Word-a, font Times New Roman, normal, veličina slova 12pt, obostrano poravnanje, margine 2,5 cm. Sažetak treba imati do 300 riječi s izdvojenih pet do šest ključnih riječi. Sažetak treba sadržavati kratki opis teme i svrhe rada, opis pristupa obradi teme, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak.

Upute za pisanje sažetaka

Prijavi se pa komentiraj

O nama

KOMORA PRIMALJA/BABICA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA je samostalna i nezavisna strukovna organizacija primalja/babica koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja u državnim ili privatnim ustanovama ili kao samostalne primalje/babice s pravom javnog rada na području Hercegovačko – neretvanske županije-kantona.

Saznajte više

Plan edukacije 2016