Djelatnost komore

Prema Statutu Komore primalja/babica hercegovačko-neretvanske županije – kantona , Komora obavlja slijedeće djelatnosti:-    donosi odluku o osnivanju Komore,Statut i Etički kodeks primalja/babica,
-    prati i nadzire provođenje Etički kodeks primalja/babica i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja;
-    vodi registar svojih članova;
-    po službenoj dužnosti izdaje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalan rad svojih članova;
-    sarađuje sa Federalnim i županijskim-kantonalnim ministarstvom zdravstva na svim područjima od interesa za primalje/babice, daje stručna mišljenja i sudjeluje kod pripreme propisa iz područja svoje djelatosti,
-    donosi u okviru svoje djelatnosti sadržaj smjernica za plan i provođenje zdravstvene zaštite,
-    planira, prati i nadgleda plan stručnog usavršavanja članova sa provjerom osposebljenosti u saradnji sa Federalnim i kantonalnim-županijskim ministarstvom zdravstva,
-    sudjeluje u propisivanju uslova/uvjeta stručnog usavršavanja za proširenje djelatnosti,
-    sudjeluje u donošenju propisa o uređenju rada zdravstvenih radnika u privatnoj praksi,
-    sudjeluje kod pripreme zakonskih propisa, planskih dokumenata i kadrovskih planova u oblasti zdravstva,
-    daje prijedlog i sugestije svojim članovima u sklapanju kolektivnih ugovora,
-    pruža zaštitu građanima u ostavrivanju svojih prava na zdravstvenu zaštitu kroz sadržaj i kvalitet usluga,
-    potiče kolegijalnu suradnju među članovima, razmatra i razrješava međusobne nesporazume,
-    sudjelu pri utvrđivanju standarda i normativa zdravstvenih usluga,
-    sudjeluje u izradi mreže zdravstvene djelatnosti i na zahtjev Federalnog ministarstva zdravstva daje stručno mišljenje za razvoj zdravstvene struke,
-    daje preporuku Federalnom odnosno županijskom-kantonalnom ministarstvu zdravstva o opravdanosti izdavanja, produživanja i oduzimanja odobrenja za rad u privatnoj praksi,
-    daje mišljenje o potrebi obavljanja određene djelatnosti na području na kojem primalje/babice namjeravaju provoditi privatnu praksu,
-    surađuje/sarađuje sa zdravstvenom inspekcijom u provođenju zdravstveno-inspekcijskog nadzora,
-    organizira/organizuje u suradnji/saradnji sa stručnim društvima, fakultetima zdravstvenih studija stalno usavršavanje,
-    sudjelu o oblikovanju programa dodiplomskog i postdiplomskog obrazovanja članova i stalnog stručnog usavršavanja,
-    daje mišljenje o cijeni zdravstvenih usluga za privatnu praksu koja ne ostvaruje prihode od Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje,
-    daje prijedlog plana potrebnih kadrova Federalnom ministarstvu zdravstva i Ministru za obrazovanje,znanost,kulturu i sport u suradnji/saradnji sa zakonskim nadležnim institucijama, Sveučilištima i fakultetima,
-    organizira/organizuje kulturne, zabavne, informativne i druge aktivnosti za svoje članove,
-    obavlja i druge aktivnosti u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktima Komore.

Prijavi se pa komentiraj

O nama

KOMORA PRIMALJA/BABICA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA je samostalna i nezavisna strukovna organizacija primalja/babica koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja u državnim ili privatnim ustanovama ili kao samostalne primalje/babice s pravom javnog rada na području Hercegovačko – neretvanske županije-kantona.

Saznajte više

Plan edukacije 2016