Unutrašnja organizacija komore

U cilju efikasnijeg obavljanja stručnih poslova, odnosno efikasnije zaštite interesa njenih članova, Komora djeluje kao jedinstvena cjelina na području HNŽ/K.

(Članak/Član 14. Statuta)

Tijela/organi Komore su:

1.    Skupština Komore sa predsjednikom/com i podpredsjednikom/com Komore;
2.    Izvršni odbor;
3.    Predsjednik Komore i Potpredsjednik Komore;
4.    Nadzorni odbor;
5.    Sud Komore;
6.    Tužitelj Komore;
7.    Povjerenstvo/komisija za medicinsku etiku i deontologiju babica/primalja;
8.    Povjerenstvo/komisija za stručna pitanja i trajno usavršavanje;
9.    Povjerenstvo/komisija za staleška pitanja i privatnu praksu;
10.    Povjerenstvo/komisija za financijska i administrativna pitanja;
11.    Povjerenstvo/komisija za licenciranje babica/primalja;
12.    Povjerenstvo/komisija za kolegijalnu pomoć;
13.    Povjerenstvo/Komisija za žalbe.

Prijavi se pa komentiraj

O nama

KOMORA PRIMALJA/BABICA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA je samostalna i nezavisna strukovna organizacija primalja/babica koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja u državnim ili privatnim ustanovama ili kao samostalne primalje/babice s pravom javnog rada na području Hercegovačko – neretvanske županije-kantona.

Saznajte više

Plan edukacije 2016